http://www.kruaung.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 HOME  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน ก.ค.ศ.
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
กลับหน้าแรกค่ะ
สพม.22
ธรรมมะใกล้ตัว
ค่ายมวยเพชรพัชรยิม
สูตรลดความอ้วน
คลิปวีดีโอ
เสียงธรรม
นรก(ตายแล้วไปไหน)
เกิดมาแบบนี้เพราะ
เสียงอ่านดังตฤณ
ไหว้พระหน้าคอม
นั่งสมาธิหน้าคอม
แบบทดสอบความรัก
User Oline
  
คลังข้อสอบประถมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อ..เพื่อนครู
เกาะติดสถานการณ์ข่าว
แบบทดสอบออนไลน์
« April 2014»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 23/04/2007
ปรับปรุง 31/07/2013
สถิติผู้เข้าชม6,992,933
Page Views15,276,487
 ข้อสอบบรรจุข้าราชการ > พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน

พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน

     
 

  แนวข้อสอบ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

ชุดตัวอย่าง

 


1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับปัจจุบัน ถือใช้เมื่อปีใด
ก.พ.ศ.2530
ข.พ.ศ.2533
ค.พ.ศ.2535
ง.พ.ศ.2537

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฉบับปัจจุบัน
ก.เลขาธิการ ก.พ.
ข.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ง.นายกรัฐมนตรี

3. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน เรียกว่า

ก.ข้าราชการพลเรือน
ข.ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ค.ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ
ง.ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

4. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุแต่งตั้งตามกฎหมายให้รับราชการโดยรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน เรียกว่า
ก.ข้าราชการพลเรือน
ข.ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ค.ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ
ง.ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

5. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีชื่อย่อว่า
ก.ก.พ.
ข.ก.พ.ร.
ค.ก.ร.
ง.ก.พ.ล.

6. กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งมาจากตำแหน่งปลัดกระทรวง คือใคร
ก.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ง.ปลัดกระทรวงการคลัง

7. กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาจากตำแหน่งใด
ก.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ข.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค.เลขาธิการ ก.พ.
ง.ถูกทุกข้อ

8. กรรมการ ก.พ.ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวนเท่าใด
ก.ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ข.ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
ค.ไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
ง.ไม่น้อยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

9. กรรมการ ก.พ.ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งจากตำแหน่งข้าราชการ มีได้จำนวนกี่คน
ก.5 คน
ข.7 คน
ค.10 คน
ง.12 คน

10. กรรมการ ก.พ.ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.1 ปี
ข.2 ปี
ค.3 ปี
ง.4 ปี

11. หากกรรมการ ก.พ.ว่างลงให้แต่งตั้งกรรมการแทนภายในกี่วัน
ก.15 วัน
ข.30 วัน
ค.45 วัน
ง.60 วัน

12. ผู้มีอำนาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 คือใคร
ก.คณะกรรมการ ก.พ.
ข.เลขาธิการ ก.พ.
ค.นายกรัฐมนตรี
ง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

13. กรณีค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการยังไม่เหมาะให้คณะกรรมการ ก.พ.รายงานต่อใครเพื่อพิจารณาในวันที่จะปรับปรุงเงินเดือน
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.คณะรัฐมนตรี
ค.เลขาธิการ ก.พ.
ง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

14. ในการประชุม ก.พ.ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะผู้นั้น
ก.ไม่มีสิทธิเข้าประชุม
ข.ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ค.ไม่มีสิทธิอภิปราย
ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

15. ก.พ.มีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญเพื่อทำการใด ๆ แทน ก.พ.ได้ มีชื่อย่อว่า
ก.อ.ก.พ.วิสามัญ
ข.อ.ก.พ.สามัญ
ค.อ.ก.พ.กรม
ง.อ.ก.พ.กระทรวง

16. สำนักงาน ก.พ.มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารงานราชการ
ก.เลขาธิการ ก.พ.
ข.ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค.นายกรัฐมนตรี
ง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

17. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ
ก.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ข.อ.ก.พ.วิสามัญ
ค.อ.ก.พ.กระทรวง
ง.สำนักงาน ก.พ.

18. ผู้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง คือหน่วยงานใด
ก.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ข.สำนักงาน ก.พ.
ค.สำนักพระราชวัง
ง.สำนักราชเลขาธิการ

19. คณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า
ก.อ.ก.พ.สามัญ
ข.อ.ก.พ.กรม
ค.อ.ก.พ.กระทรวง
ง.อ.ก.พ.ทบวง

20. คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง มีชื่อย่อว่า
ก.ก.พ.กระทรวง
ข.อ.ก.พ.กระทรวง
ค.สำนักงาน อ.ก.พ.กระทรวง
ง.อ.ก.พ.ประจำกระทรวง

 

  ความรู้ความสามารถทั่วไป 1     รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว     พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน  
  ความรู้ความสามารถทั่วไป 2     พ.ร.บ.สภาตำบลและอบต.   พ.ร.บ.เทศบาล  
  ความรู้ความสามารถทั่วไป 3     พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    พ.ร.บ.ควบคุมอาหาร 
  ความรู้ความสามารถทั่วไป 4     หลักกฎหมายทั่วไป    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    บัญชีเบื้องต้น 
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย  ระเบียบงานสารบรรณ   แนวข้อสอบรวมนักทัณฑวิทยา 3 
  พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร   พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ42    สนง.กองทุนสงเคราะห์ทำสวนยาง 
  พ.ร.บ.สภาการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   

ขอขอบคุณเว็บไซต์ คนลุงดอทคอมค่ะ

ความคิดเห็น

 1. 1
  ninsuke
  ninsuke 13/03/2013 13:11

  ขอบคุณมากๆค่ะ

 2. 2
  ิจิณัฐตรา
  ิจิณัฐตรา jinuttra.w@gmail.com 04/09/2011 13:03
  ขอบคุณมากค่ะ
 3. 3
  วรรณา จอมทรัพย์เจริ
  วรรณา จอมทรัพย์เจริ jim-yo@hotmail.com 27/06/2011 14:01
 4. 4
  มุทิตา
  มุทิตา mameaws@hotmail.com 11/05/2011 17:32
  นั่นสิคะ น่าจะมี คะแนนทดสอบ แล้วก็แบบเฉลยด้วย จะดีมากเลยค่ะ
 5. 5
  pla
  pla 05/02/2011 10:02

  ขอบพระคุณค่ะ

 6. 6
  Bob
  Bob bie@hotmail.co.th 19/01/2011 16:59
  ทำมาอีกเยอะๆนะครับ
 7. 7
  Bob
  Bob 19/01/2011 16:59
  ทำมาอีกเยอะๆนะครับ
 8. 8
  แก่นเพชร
  แก่นเพชร 11/01/2011 12:54
  อยากทราบว่า ใช้วุฒิ ม.6 เข้ารับราชการครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นกี่บาท
  ใช้วุฒิ ปวช. เข้ารับราชการครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นกี่บาท
  ใช้วุฒิ ปวส. เข้ารับราชการครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นกี่บาท
  ใช้วุฒิ ปริญญาตรี เข้ารับราชการครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นกี่บาท
 9. 9
  แก่นเพชร
  แก่นเพชร 11/01/2011 12:52
  อยากทราบว่า ใช้วุฒิ ม.6 เข้ารับราชการครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นกี่บาท
  ใช้วุฒิ ปวช. เข้ารับราชการครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นกี่บาท
  ใช้วุฒิ ปวส. เข้ารับราชการครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นกี่บาท
  ใช้วุฒิ ปริญญาตรี เข้ารับราชการครั้งแรกจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นกี่บาท
 10. 10
  kung
  kung kung.rat@hotmail.com 29/12/2010 14:03

  เฉลย  1)  ค. 2) ง. 3) ก. 4) ข. 5) ก. 6) ง. 7) ง. 8) ข. 9) ก. 10) ค.
         11) ข. 12) ก. 13) ข. 14) ก. 15) ก. 16) ก. 17) ง. 18) ข. 19) ก. 20) ข.

 1  2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
 มหาวิทยาลัยในประเทศ  มุมการศึกษาค่ะ  ติดต่อเรา  ฟังเพลงออนไลน์  นิตยสารสุขภาพ
By เว็บไซต์ครูเอื้อง.  
Copyright 2005-2014 All rights reserved.
view